Sep24

Dawda Jobarteh/Stefan Pasborg

Giant Steps, Svendborg